Frijwilligers socht foar FLOED

Foar FLOED binne we noch op siik nei in oantal figuranten en frijwilligers dy’t oan dizze bysûndere teäterbelibbing by it Ir. D. F. Woudagemaal mei dwaan wolle.

Nijsgjirrich? Meld dy oan!
Stjoer ús in berjocht foar mear ynformaasje: floed@denoordersmederij.nl

Foar ûndersteande rollen sykje we noch minsken:

 • Dûnsers 
 • Figuraasje
 • Tonielmasters 
 • EHBO 
 • Bouploech
 • Catering 
 • Host 
 • Parkeerbegelieder 
 • Skjinmak en ûnderhâld 
 • Kostumearre publyksbegelieders 
 • Hijsinstallaasjebegeleiders 
 • Naaister (kostuums)