Floed

Teäter yn en rûnom it Woudagemaal

De nije foarstelling FLOED is de kroan op it 100-jierrich bestean fan it Ir. D.F. Woudagemaal op ‘e Lemmer. Stichting de Noorder Smederij bringt de foarstelling coronaproof yn septimber/ oktober fan dit jier. Spesjaal foar dit jubileum biedt Wetterskip Fryslân it UNESCO-Wrâlderfgoed oan as poadium foar dizze Frysktalige teäterproduksje. Underdompele yn teäter en muzyk belibje jo it ferhaal fan FLOED yn en om it Woudagemaal.

It ferhaal fan FLOED

It Woudagemaal op ‘e Lemmer fertelt al mear as hûndert jier ferhalen. Mar ien ferhaal is noch altyd net ferteld. It ferhaal fan Mare en Gula, it wetter en it gemaal.
Mare hat mar ien grutte leafde yn har libben, it wetter. Dy leafde feroaret yn in einleaze langstme nei wetter, nei mear wetter. As Mare by it Iselmar leafdesbrieven oan it wetter skriuwt, beslút Gula om it Woudagemaal út har sliep te heljen. It wetter foar it gemaal komt driigjend omheech. It gemaal begjint hieltyd hurder te draaien, mar sil it op ‘e tiid wêze om Mare te rêden?

Genietsje feilich fan FLOED yn coronatiid

Jo feiligens komt earst. Fansels brûke wy altyd it lêste RIVM-advys, sadat jo en ús oare besikers sûnder soargen genietsje kinne fan FLOED. Mear ynformaasje kinne jo hjir fine.
Yn ferbân mei de maatregels kinne we de foarstelling coronaproof spylje. Dat wol sizze dat we op in spyldatum twa foarstellingen jûns spylje. Foarstelling 1 begjint om 19:30 oere en foarstelling 2 om 21:30 oere. Op dizze wize kinne we jo feiligens garandearje mei de 1,5 meter-regeljouwing en groepsgrutte.
Mochten de ferrommingen sa wêze dat der gjin restriksjes mear nedich binne, dan sil der ien foarstelling jûns wêze om 20:30 oere. Hjir wurde jo dan fansels oer ynformearre.

Team en cast

KONSEPT EN REZJY – Theo Smedes | MUZYK EN MUZIKALE LIEDING – Evert Bossema | SPUL – Christina de Boer en Evert Bossema | DUNS – Stephanie van der Wiel en Sophie Smit | PRODUKSJE – Ypie Kerkstra-Pijl en Sicco de Ree | TECHNYK – Harry Zwerver en Patrick Kramer | BAND – Rick Heida, Sieb Kerkstra, Werner Elkerbout, Femke de Vries, Ruurdtje Anema, Geralda de Vries, Arnold Pots, Yme Kramer | SKILDERIJ AFFICHE – Imke Meester | KLAAIING – Reiny Wobbes, Wietske Sinnema, Gerda Pol | LOKAASJE – Herman Tichelaar en Jitze Grijpstra | Meiwurkers en frijwilligers fan de Noorder Smederij, It Woudagemaal en Wetterskip Fryslân.

Spyldata

De foarstelling wurdt spile fan 17 sept. – 2 oktober 2021.
Tagongspriis is € 22,50 (ynklusyf kofje/tee foar oanfang)