Floed


In bysûndere teäterbelibbing by it Woudagemaal

 
It Ir. D.F. Woudagemaal op ‘e Lemmer is fan 22 septimber o/m 7 oktober it poadium foar FLOED. Stichting de Noorder Smederij bringt dit bysûndere ferhaal oer wetter en it gemaal ta libben. Underdompele yn teäter en muzyk belibbet de taskôger FLOED middels in kuiertocht yn en rûnom it Woudagemaal.

It ferhaal fan FLOED
It Woudagemaal op ‘e Lemmer fertelt al mear as hûndert jier ferhalen. Mar ien ferhaal is noch altyd net ferteld. It ferhaal fan Mare en Gula, it wetter en it gemaal.
Mare hat mar ien grutte leafde yn har libben, it wetter. Dy leafde feroaret yn in einleaze langstme nei wetter, nei mear wetter. As Mare har leafde ferklearret oan it wetter by de Iselmar, beslút Gula om it Woudagemaal út har sliep te heljen. It wetter foar it gemaal komt driigjend omheech. It gemaal begjint hieltyd hurder te draaien, mar sil it op ‘e tiid wêze om Mare te rêden?

‘Onze boodschap prachtig verwoord’

Wetterskip Fryslân biedt it stoomgemaal graach oan as poadium foar FLOED. ‘Ook dit jaar vieren we een jubileum. Het is 25 jaar geleden dat het Woudagemaal op de Werelderfgoedlijst van UNESCO is opgenomen’, fertelt dykgraaf Luzette Kroon. ‘FLOED  is een bijzondere theatrale en muzikale beleving, waarin cultuur en water met de mienskip worden verbonden. Dat het leven met water niet vanzelfsprekend is, merken wij dagelijks in ons werk. De veranderingen in het klimaat vragen om meer investeringen, andere oplossingen, maar vooral ook om een andere mentaliteit. We zijn met elkaar verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst veilig kunnen wonen, werken en recreëren in ons land. Deze boodschap heeft Stichting de Noorder Smederij prachtig verwoord in de voorstelling FLOED. Hiermee willen we graag een breed publiek op een andere manier laten genieten van het unieke karakter van ons Werelderfgoed.’
  
Ir. D.F. Woudagemaal
It Woudagemaal, eigendom fan Wetterskip Fryslân, is it grutste noch wurkjende stoomgemaal fan ‘e wrâld. It stoomgemaal waard yn 1998 op ‘e UNESCO Wrâlderfguodlist pleatst. By ekstreem heech wetter soarget it gemaal noch altyd foar drûge fuotten yn Fryslân. Keninginne Wilhelmina iepene it Woudagemaal mear as hûndert jier lyn, op 7 oktober 1920. In unyk gebou op in unike lokaasje en noch altyd funksjonearjend yn in tige aktuele kontekst: de striid tsjin it wetter.

Cast en crew
KONSEPT EN REGY – Theo Smedes 
MUZYK en LIETTEKSTEN – Evert Bossema 
SPUL – Janneke Warringa, Jitze Grijpstra
DUNS – Stephanie van der Wiel, Geronimo Chancoso, Vanamo Tiel
LJOCHTUNTWERP – Patrick Kramer 
LUDSUNTWERP – Harry Zwerver
MUZYKPRODUKSJE – Rudolf Simons
KLAAIING – Jitze Grijpstra, Nelleke Zuideveld, Désirée Brakenhoff, Marguérite Willemsen
ENSEMBLE – Wietske Velde, Janke Alie Klaver, Klazina van der Veen, Wybren Landman, Ineke Bakker, Carla Noom – Mulch, Jenno Terpstra, Japke Schurer, Nellie Nijholt, Oane Buwalda
SKILDERIJ AFFICHE – Imke Meester 
CATERING & HOSPITALITY – Jitze Tadema, Hilda Boesjes, Geja Veldstra
TEAM FLOED – Jitze Grijpstra, Sicco de Ree, Herman Tichelaar en Theo Smedes
FLOED ORCHESTRA (STUDIO) – Janneke Warringa, Jitze Grijpstra, Rudolf Simons, Evert Bossema, Rick Heida, Sieb Kerkstra, Werner Elkerbout, Femke de Vries, Ruurdtje Anema, Geralda de Vries, Arnold Pots, Yme Kramer, Jaap Jan Hemmes, Jan Willem Hofma, Toos Tadema, Annegreet Ravensbergen, Ymkje de Vries, Christina de Boer