Floed

Teäter yn en rûnom it Woudagemaal

De nije foarstelling FLOED is de kroan op it 100-jierrich bestean fan it Ir. D.F. Woudagemaal op ‘e Lemmer. Stichting de Noorder Smederij bringt de foarstelling coronaproof yn septimber/ oktober fan dit jier. Spesjaal foar dit jubileum biedt Wetterskip Fryslân it UNESCO-Wrâlderfgoed oan as poadium foar dizze Frysktalige teäterproduksje. Underdompele yn teäter en muzyk belibje jo it ferhaal fan FLOED yn en om it Woudagemaal.

It ferhaal fan FLOED

It Woudagemaal op ‘e Lemmer fertelt al mear as hûndert jier ferhalen. Mar ien ferhaal is noch altyd net ferteld. It ferhaal fan Mare en Gula, it wetter en it gemaal.
Mare hat mar ien grutte leafde yn har libben, it wetter. Dy leafde feroaret yn in einleaze langstme nei wetter, nei mear wetter. As Mare by it Iselmar leafdesbrieven oan it wetter skriuwt, beslút Gula om it Woudagemaal út har sliep te heljen. It wetter foar it gemaal komt driigjend omheech. It gemaal begjint hieltyd hurder te draaien, mar sil it op ‘e tiid wêze om Mare te rêden?

Genietsje feilich fan FLOED yn coronatiid

Jo feiligens komt earst. Fansels brûke wy altyd it lêste RIVM-advys, sadat jo en ús oare besikers sûnder soargen genietsje kinne fan FLOED. Mear ynformaasje kinne jo hjir fine.
Yn ferbân mei de maatregels kinne we de foarstelling coronaproof spylje. Dat wol sizze dat we op in spyldatum twa foarstellingen jûns spylje. Foarstelling 1 begjint om 19:30 oere en foarstelling 2 om 21:30 oere. Op dizze wize kinne we jo feiligens garandearje mei de 1,5 meter-regeljouwing en groepsgrutte.
Mochten de ferrommingen sa wêze dat der gjin restriksjes mear nedich binne, dan sil der ien foarstelling jûns wêze om 20:30 oere. Hjir wurde jo dan fansels oer ynformearre.

Team en cast

KONSEPT EN REZJY – Theo Smedes 
MUZYK EN MUZIKALE LIEDING – Evert Bossema 
SPUL – Christina de Boer en Evert Bossema
DUNS – Stephanie van der Wiel en Sophie Smit
PRODUKSJE – Ypie Kerkstra-Pijl en Sicco de Ree
TECHNYK – Harry Zwerver en Patrick Kramer 
BAND – Rick Heida, Sieb Kerkstra, Werner Elkerbout, Femke de Vries, Ruurdtje Anema, Geralda de Vries, Arnold Pots, Yme Kramer
SKILDERIJ AFFICHE – Imke Meester 
KLAAIING – Reiny Wobbes, Wietske Sinnema, Gerda Pol
LOKAASJE – Herman Tichelaar en Jitze Grijpstra
CATERING – Jitze Tadema
RUNLIEDERS – Wendy Alberts, Patricia Buwalda, Pieter Gerbens, Aukje Sinnema, Johannes Sinnema, Marijke Sinnema, Janna Veenstra, Regina Veenstra, Wietske Velde, Sophie de Wit, Klaas Wybrandi
BOUPLOECH – Johannes van den Berg, Louw van de Berg, Durk de Boer, Jan de Boer, Jan Douwe Mulder, Gerard Sinnema, Jelle Stienstra, Roelof Stuiver, André Terpstra, Anne Wobbes, Jesse Ypma, Markus Zuydendorp | PROGRAMMABOEK – Arjen Agema, Koen Alberts, Sonja Hylkema
KOAROPNAMES – Jaap Jan Hemmes, Jan Willem Hofma, Toos Tadema, Annegreet Ravensbergen, Ymkje de Vries

Meiwurkers en frijwilligers fan de Noorder Smederij, It Woudagemaal en Wetterskip Fryslân.|

Spyldata

De foarstelling wurdt spile fan 17 sept. – 2 oktober 2021.
Tagongspriis is € 22,50 (ynklusyf kofje/tee foar oanfang)

Oernachtsje?

Kombinearje jo besite oan ‘e jubileumfoarstelling FLOED mei in oernachtingsarrangemint by Sporthotel Iselmar!
It hotel leit (op rinôfstân) tsjinoer it ir. D. F. Woudagemaal.

It arrangemint bestiet út:
-In oernachting yn in keamer basearre op dûbele besetting.
-De keamer is folslein ynrjochte en befettet in bubbelbad.
-Yn ús restaurant kinne jo genietsje fan in hearlik, spesjaal foar FLOED gearstalde, trije gongen menu
-De oare moarns leverje wy in wiidweidich moarnsiten.
-Tiidens jo ferbliuw kinne jo ús swimbad brûke mei sauna, Turksk bad en whirlpools.

Sjoch foar de spesjale oanbiedingspriis en mear ynformaasje op: www.iselmar.nl