Floed


In bysûndere teäterbelibbing by it Woudagemaal

It Ir. D.F. Woudagemaal op ‘e Lemmer is fan 22 septimber o/m 7 oktober it poadium foar FLOED. Stichting de Noorder Smederij bringt dit bysûndere ferhaal oer wetter en it gemaal ta libben. Underdompele yn teäter en muzyk belibbet de taskôger FLOED middels in kuiertocht yn en rûnom it Woudagemaal.

It ferhaal fan FLOED

It Woudagemaal op ‘e Lemmer fertelt al mear as hûndert jier ferhalen. Mar ien ferhaal is noch altyd net ferteld. It ferhaal fan Mare en Gula, it wetter en it gemaal. Mare hat mar ien grutte leafde yn har libben, it wetter. Dy leafde feroaret yn in einleaze langstme nei wetter, nei mear wetter. As Mare har leafde ferklearret oan it wetter by de Iselmar, beslút Gula om it Woudagemaal út har sliep te heljen. It wetter foar it gemaal komt driigjend omheech. It gemaal begjint hieltyd hurder te draaien, mar sil it op ‘e tiid wêze om Mare te rêden?

‘Onze boodschap prachtig verwoord’

Wetterskip Fryslân biedt it stoomgemaal graach oan as poadium foar FLOED. ‘Ook dit jaar vieren we een jubileum. Het is 25 jaar geleden dat het Woudagemaal op de Werelderfgoedlijst van UNESCO is opgenomen’, fertelt dykgraaf Luzette Kroon. ‘FLOED  is een bijzondere theatrale en muzikale beleving, waarin cultuur en water met de mienskip worden verbonden. Dat het leven met water niet vanzelfsprekend is, merken wij dagelijks in ons werk. De veranderingen in het klimaat vragen om meer investeringen, andere oplossingen, maar vooral ook om een andere mentaliteit. We zijn met elkaar verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst veilig kunnen wonen, werken en recreëren in ons land. Deze boodschap heeft Stichting de Noorder Smederij prachtig verwoord in de voorstelling FLOED. Hiermee willen we graag een breed publiek op een andere manier laten genieten van het unieke karakter van ons Werelderfgoed.’   

Ir. D.F. Woudagemaal

It Woudagemaal, eigendom fan Wetterskip Fryslân, is it grutste noch wurkjende stoomgemaal fan ‘e wrâld. It stoomgemaal waard yn 1998 op ‘e UNESCO Wrâlderfguodlist pleatst. By ekstreem heech wetter soarget it gemaal noch altyd foar drûge fuotten yn Fryslân. Keninginne Wilhelmina iepene it Woudagemaal mear as hûndert jier lyn, op 7 oktober 1920. In unyk gebou op in unike lokaasje en noch altyd funksjonearjend yn in tige aktuele kontekst: de striid tsjin it wetter.

Cast en crew

KONSEPT en REGY – Theo Smedes 
MUZYK en LIETTEKSTEN – Evert Bossema 
SPUL – Janneke Warringa, Jitze Grijpstra
DUNS – Stephanie van der Wiel, Geronimo Chancoso, Vanamo Tiel
MUZYKPRODUKSJE – Rudolf Simons
LJOCHTUNTWERP – Patrick Kramer 
LUDSUNTWERP – Ben Vrielink, Harry Zwerver
KOSTUMUNTWERP – Ylke Siemensma, Franzi Keller
REGYASSISTINTE – Froukje Timmermans
ENSEMBLE – Wietske Velde, Janke Alie Klaver, Klazina van der Veen, Wybren Landman, Ineke Bakker, Carla Noom – Mulch, Oane Buwalda, Rosalie Willemsen, Liesbeth Coehoorn, Zenna Vollema, Marije van der Velde, Geeske Anna Postma, Nynke Postma, Atty Postma, Jaap Jan Hemmes, Wim de Goede, Eke Born, Lydia de Vries, Iris Westendorp, Annette Rodenhuis, Sylvia Schoute, Wâte Smedes, Jildou van der Velde, Femke Bakker, Bente Bossema, Brecht de Regt, Samuel van Aken, Leanne Visser, Danieke de Jong, Berber Kooistra, Lieke Dalmolen, Hessel Kooistra, Wolter vd Wal, Annie Deinum, Marrit de Jong, Nienke Kooi, Hendrika Kooi
MUZIKANTEN – Evert Bossema, Rudolf Simons
LJOCHTTECHNYK – Patrick Kramer, Paul Reitsma, Tjeerd Zijlstra
LUDSTECHNYK – Ben Vrielink, Harry Zwerver, Alex Schilstra, Christiaan Haasdijk
KLAAIING – Nelleke Zuideveld, Désirée Brakenhoff, Marguérite Willemsen, Feronica Inia, Fron Sierdsma
KAP/GRIME – Ypie Kerkstra-Pijl, Gerda Pol, Corrie vd Zweep, Wietske Sinnema, Fenna Kerkstra, Jildo Kerkstra, Francien de Jong
KOORDINATOR BOU LOKAASJE – Johan Timmermans, Herman Tichelaar
DEKORBOU – André Terpstra, Louw van den Berg, Anne Wobbes, Gerard Sinnema, Jelle Stienstra
MEIWURKERS IR. D. F. WOUDAGEMAAL – Sonja vd Goot, Maaike Talsma-vd Wal, Stiena Barkmeijer
PROJEKTLIEDER FLOED WETTERSKIP FRYSLAN – Sipke Vis
KOMMUNIKAASJE WETTERSKIP FRYSLAN – Anje de Jong, Hanneke Nieuwenhuis
CATERING & HOSPITALITY – Jitze Tadema, Sicco de Ree, Geja VeldstraAppie Rodenhuis – Siebenga, Ingrid Stapensea, Sietske Riemersma, Gerrit Jan Stapensea, Anna Falkena, Sytske Swierstra, Klaas Wijbrandi, Lycke Wijbrandi, Hendrik Fridsma, Folkert Sinnema, Coba Sinnema, Jelle Dijkstra, Janny Kamsma, Dries Gerbens, Wendy Alberts, Toos Tadema, Jelle Jasper Tadema, Geert Smid, Wietse Smid, Klazien Tadema, Christiaan Brandenburg, Monica Smid, Laura Smid, Susan Smid, Rick Heida, Ruurd Sinnema, Bert Sinnema, Rudi de Lange, Sieb Kerkstra, Hester Kooistra, Sigrid Weewer, Mees Bossema, Annie Deinum, Hyltsje Smedes, Joke Smedes, Anneke Fridsma, Tom Kamsma, Frids Fridsma, Hilde Engwerda, Cathrien Tadema, Sjoukje Kalsbeek, Betty Biesterbos, Simon van der Meulen, Anita van der Meer, Johannes Sinnema, Sophie de Wit, Esther Dijkstra, Liekele Postma, Annemarie Postma FLOED ORCHESTRA (STUDIO) – Janneke Warringa, Jitze Grijpstra, Rudolf Simons, Evert Bossema, Rick Heida, Sieb Kerkstra, Werner Elkerbout, Femke de Vries, Ruurdtje Anema, Geralda de Vries, Arnold Pots, Yme Kramer, Jaap Jan Hemmes, Jan Willem Hofma, Toos Tadema, Annegreet Ravensbergen, Ymkje de Vries, Christina de Boer
SKILDERIJ AFFICHE – Imke Meester 
TEAM FLOED – Jitze Grijpstra, Sicco de Ree, Herman Tichelaar, Froukje Timmermans en Theo Smedes


Nei de foarstelling oernachtsje yn Hotel Iselmar?
Boek hjir it FLOED arranzjemint