FLOED skilderij

Spesjaal foar de foarstelling ha we keunstner Imke Meester frege om in skilderij fan FLOED te meitsjen. It doel wie om it skilderij te brûken as byld fan de foarstelling. Nei in pear moanne skilderjen hat Imke ús in skilderij jûn wêryn it ferhaal fan Mare prachtich ferwurde is. Fotograaf Almar Setz hat fan it skilderij in foto makke sadat we it byld digitaal brûke kinne yn al ús promoasjemateriaal.

atelierimkemeester.com
almarsetz.nl