It stille wetter

De foarstelling FLOED is ek in muzikale reis. Foarige wike is de titelsong útkaam: ‘It stille wetter’. Yn it liet hearre we Mare oer har langstme nei it wetter sjongen. Dit nûmer is spesjaal foar FLOED skreaun en sil ek yn de foarstelling te hearren wêze. ‘It stille wetter’ is no beskikber foar eltsenien op […]

Boadskip Wetterskip Fryslân

‘Onze boodschap prachtig verwoord’ Yn it jubileumprogramma ‘100 jier Woudagemaal’ biedt Wetterskip Fryslân graach it stoomgemaal oan as poadium foar FLOED, seit dykgraaf Luzette Kroon. ‘Het is een bijzondere theatrale en muzikale beleving, waarin cultuur en water met de mienskip worden verbonden. Dat het leven met water niet vanzelfsprekend is, merken wij dagelijks in ons […]

Ir. D.F. Woudagemaal

It Woudagemaal, eigendom fan Wetterskip Fryslân, is it grutste noch wurkjende stoomgemaal fan ‘e wrâld. It stoomgemaal waard yn 1998 op ‘e UNESCO Wrâlderfguodlist pleatst. By ekstreem heech wetter soarget it gemaal noch altyd foar drûge fuotten yn Fryslân. Keninginne Wilhelmina iepene it Woudagemaal mear as hûndert jier lyn, op 7 oktober 1920. In unyk […]

FLOED skilderij

Spesjaal foar de foarstelling ha we keunstner Imke Meester frege om in skilderij fan FLOED te meitsjen. It doel wie om it skilderij te brûken as byld fan de foarstelling. Nei in pear moanne skilderjen hat Imke ús in skilderij jûn wêryn it ferhaal fan Mare prachtich ferwurde is. Fotograaf Almar Setz hat fan it […]