Hotel Iselmar arranzjemint

Wolle jo de besite oan dizze foarstelling kombinearje mei in oernachting?
Hotel Iselmar, tsjinoer it Ir. D. F. Woudagemaal, biedt spesjaal foar de foarstelling in FLOED arranzjemint oan.

Floed arranzjemint fanôf € 89,50 de persoan

 • 1 oernachting
 • 1 x diner op dei fan oankomst
 • 1 x wiidweidich moarnsiten
 • By jo ferbliuw kinne jo gebrûk meitsje fan it swimbad mei sauna, Turksk stoombad en whirlpools 

Sjoch foar mear ynformaasje as it boeken fan dit arranzjemint op de webside fan Hotel Iselmar

Frijwilligers socht foar FLOED

Foar FLOED binne we noch op siik nei in oantal figuranten en frijwilligers dy’t oan dizze bysûndere teäterbelibbing by it Ir. D. F. Woudagemaal mei dwaan wolle.

Nijsgjirrich? Meld dy oan!
Stjoer ús in berjocht foar mear ynformaasje: floed@denoordersmederij.nl

Foar ûndersteande rollen sykje we noch minsken:

 • Dûnsers 
 • Figuraasje
 • Tonielmasters 
 • EHBO 
 • Bouploech
 • Catering 
 • Host 
 • Parkeerbegelieder 
 • Skjinmak en ûnderhâld 
 • Kostumearre publyksbegelieders 
 • Hijsinstallaasjebegeleiders 
 • Naaister (kostuums) 

Kick-off FLOED

Janneke Warringa en Jitze Grijpstra spylje de haadrol yn FLOED.

By it Ir. D. F. Woudagemaal binne justerjûn, tidens de kick-off, de spilers en meiwurkers van FLOED presintearre. De haadrollen yn dizze bysûndere teäterbelibbing binne weilein foar Janneke Warringa en Jitze Grijpstra.

Janneke is in sjongeres út Lemmer en reizge ferline jier mei har foarstelling ‘Ferlet’ troch Fryslân. De Fryske akteur Jitze Grijpstra is ûnder oare bekend wurden foar syn rol yn de iepenloftspullen ‘Turks Fruit’ en ‘Schindlers List’.

Fotografie: Lucas Kemper

Boadskip Wetterskip Fryslân

‘Onze boodschap prachtig verwoord’

Wetterskip Fryslân biedt it stoomgemaal graach oan as poadium foar FLOED. ‘Ook dit jaar vieren we een jubileum. Het is 25 jaar geleden dat het Woudagemaal op de Werelderfgoedlijst van UNESCO is opgenomen’, fertelt dykgraaf Luzette Kroon. ‘FLOED  is een bijzondere theatrale en muzikale beleving, waarin cultuur en water met de mienskip worden verbonden. Dat het leven met water niet vanzelfsprekend is, merken wij dagelijks in ons werk. De veranderingen in het klimaat vragen om meer investeringen, andere oplossingen, maar vooral ook om een andere mentaliteit. We zijn met elkaar verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst veilig kunnen wonen, werken en recreëren in ons land. Deze boodschap heeft Stichting de Noorder Smederij prachtig verwoord in de voorstelling FLOED. Hiermee willen we graag een breed publiek op een andere manier laten genieten van het unieke karakter van ons Werelderfgoed.’

Ir. D.F. Woudagemaal

It Woudagemaal, eigendom fan Wetterskip Fryslân, is it grutste noch wurkjende stoomgemaal fan ‘e wrâld. It stoomgemaal waard yn 1998 op ‘e UNESCO Wrâlderfguodlist pleatst. By ekstreem heech wetter soarget it gemaal noch altyd foar drûge fuotten yn Fryslân. Keninginne Wilhelmina iepene it Woudagemaal mear as hûndert jier lyn, op 7 oktober 1920. In unyk gebou op in unike lokaasje en noch altyd funksjonearjend yn in tige aktuele kontekst: de striid tsjin it wetter.

woudagemaal.nl

FLOED skilderij

Spesjaal foar de foarstelling ha we keunstner Imke Meester frege om in skilderij fan FLOED te meitsjen. It doel wie om it skilderij te brûken as byld fan de foarstelling. Nei in pear moanne skilderjen hat Imke ús in skilderij jûn wêryn it ferhaal fan Mare prachtich ferwurde is. Fotograaf Almar Setz hat fan it skilderij in foto makke sadat we it byld digitaal brûke kinne yn al ús promoasjemateriaal.

atelierimkemeester.com
almarsetz.nl