It stille wetter

De foarstelling FLOED is ek in muzikale reis. Foarige wike is de titelsong útkaam: ‘It stille wetter’. Yn it liet hearre we Mare oer har langstme nei it wetter sjongen. Dit nûmer is spesjaal foar FLOED skreaun en sil ek yn de foarstelling te hearren wêze. ‘It stille wetter’ is no beskikber foar eltsenien op Spotify. Klik hjir foar de link.

Sang: Christina de Boer
Tekst/muzyk: Evert Bossema
Band: Rick Heida, Sieb Kerkstra, Werner Elkerbout, Femke de Vries, Ruurdtje Anema, Geralda de Vries, Arnold Pots, Yme Kramer, Titus Steegstra, Peter Krako & Evert Bossema
Studio: Harry Zwerver
Opname: Key Studio Akkrum

Boadskip Wetterskip Fryslân

‘Onze boodschap prachtig verwoord’

Yn it jubileumprogramma ‘100 jier Woudagemaal’ biedt Wetterskip Fryslân graach it stoomgemaal oan as poadium foar FLOED, seit dykgraaf Luzette Kroon. ‘Het is een bijzondere theatrale en muzikale beleving, waarin cultuur en water met de mienskip worden verbonden. Dat het leven met water niet vanzelfsprekend is, merken wij dagelijks in ons werk. De veranderingen in het klimaat vragen om meer investeringen, andere oplossingen, maar vooral ook om een andere mentaliteit. We zijn met elkaar verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst veilig kunnen wonen, werken en recreëren in ons land. Deze boodschap heeft Stichting de Noorder Smederij prachtig verwoord in de voorstelling FLOED. Hiermee willen we graag een breed publiek op een andere manier laten genieten van het unieke karakter van ons Werelderfgoed.’

Ir. D.F. Woudagemaal

It Woudagemaal, eigendom fan Wetterskip Fryslân, is it grutste noch wurkjende stoomgemaal fan ‘e wrâld. It stoomgemaal waard yn 1998 op ‘e UNESCO Wrâlderfguodlist pleatst. By ekstreem heech wetter soarget it gemaal noch altyd foar drûge fuotten yn Fryslân. Keninginne Wilhelmina iepene it Woudagemaal mear as hûndert jier lyn, op 7 oktober 1920. In unyk gebou op in unike lokaasje en noch altyd funksjonearjend yn in tige aktuele kontekst: de striid tsjin it wetter.

woudagemaal.nl

FLOED skilderij

Spesjaal foar de foarstelling ha we keunstner Imke Meester frege om in skilderij fan FLOED te meitsjen. It doel wie om it skilderij te brûken as byld fan de foarstelling. Nei in pear moanne skilderjen hat Imke ús in skilderij jûn wêryn it ferhaal fan Mare prachtich ferwurde is. Fotograaf Almar Setz hat fan it skilderij in foto makke sadat we it byld digitaal brûke kinne yn al ús promoasjemateriaal.

atelierimkemeester.com
almarsetz.nl