Algemiene betingsten

 1. De foarstelling wurdt spile op lokaasje en foar in grut part yn de iepenloft. Hâldt dêrom as besiker rekken mei de kar fan klean en skuon.
 2. De foarstelling is in tocht fan sawat 1 km yn en om it Woudagemaal. Fanwege treppen en ûnferhurde paden is de foarstelling dêrmei net geskikt foar beheinde minsken.
 3. Mocht in foarstelling troch omstannichheden net troch gean kinne, dan wurdt dat dyselde deis tusken 18:00 en 19:00 bekind makke op de webside en social media fan de Noorder Smederij. De kaarten binne dan jildich foar de reservejûn.
 4. Kochte kaarten kinne spitigernôch net annulearre wurde.
 5. Ynrin is foar elke foarstelling 30 minuten foarôf.
 6. Alle fierdere ynformaasje oangeande de foarstelling wurdt middels de e-mail oan jo oanbean.
 7. De Noorder Smederij is allinich oanspraaklik foar eigendom en/as gefolchskea as ferwûning feroarsake troch de besiker, dat direkt en eksklusyf it gefolch is fan opset of grove sleauwichheid fan ‘e kant fan de Noorder Smederij en/of har meiwurkers, op it begryp dat allinich dy skea yn oanmerking komt foar fergoeding wêrmei’t de Noorder Smederij fersekere is of, yn alle ridlikheid en earlikens, fersekere moatten hie en foar it maksimale bedrach dat dêryn brûkt wurdt. De oanspraaklikens fan de Noorder Smederij is útsletten foar ûnder oare:
  • skea as gefolch fan it hanneljen fan tredden, dêrby ynbegrepen troch de Noorder Smederij ynskeakele  (hulp)persoanen en hierders fan (romten op) de lokaasje en de troch dizze tredden ynskeakele (hulp)persoanen. 
  • skea as gefolch fan net neilibjen fan ynstruksjes jûn troch de meiwurkers fan de Noorder Smederij en fan net neilibjen fan ‘e algemien jildende regels foar fatsoen;
  • (gefolch) skea as gefolch fan foarsisbere feroaringen yn ‘e oanfangs- en eintiden fan’ e foarstelling dêr’t de oerienkomst tusken de Noorder Smederij en de besiker oan ferbynt;
  • skea op hokker wize dan ek feroarsake troch tredden.
 8. As en foarsafier’t de Noorder Smederij fanwegen oermacht syn ferplichtingen tsjin ‘e besiker net folslein of diels neikomme kin, dan hat de besiker gjin rjocht op kompensaasje.
 9. De Noorder Smederij akseptearret gjin ferantwurdlikens foar ferlies fan kaartsjes troch de klant om hokker reden dan ek. Fan it momint ôf dat it tagongskaartsje beskikber steld wurdt foar de klant, hat de klant dêrom it risiko fan ferlies, dieverij, skea of ​​misbrûk fan ‘e kaartsjes.
 10. De Noorder Smederij ferwurket de persoanlike gegevens fan de klant yn oerienstimming mei de Wet op beskerming fan persoanlike gegevens. De gegevens sille sammele wurde, ferwurke en brûkt troch de Noorder Smederij. Troch in oerienkomst oan te gean, jouwt de besiker ûndûbelsinnige tastimming oan de Noorder Smederij foar de ferwurking fan ‘e gegevens, lykas foltôge op it online registraasjeformulier. De klant hat it rjocht om beswier te meitsjen tsjin de ferwurking foar kommersjele en direkte marketingdoelen. De Noorder Smederij sil dizze metoade fan ferwurking fuortendaliks beëindigje op it earste fersyk fan de besiker.