Algemene voorwaarden

 1. De voorstelling wordt gespeeld op locatie en voor het grootste deel in de buitenlucht. Houd daarom als bezoeker rekening met de keuze van kleding en schoenen.
 2. De voorstelling is een tocht van ongeveer 1 km in en rond het Woudagemaal. Vanwege trappen en onverharde paden is de voorstelling dan ook niet geschikt voor mindervaliden.
 3. Mocht een voorstellling door omstandigheden niet door kunnen gaan, dan wordt dit dezelfde dag tussen 18.00 en 19.00 uur bekend gemaakt op de website en social media van de Noorder Smederij. De tickets zijn dan geldig voor de reserveavond.
 4. Aangekochte kaarten kunnen helaas niet worden geannuleerd.
 5. Toegang is 30 minuten van tevoren voor elke voorstelling.
 6. Alle verdere informatie over de uitvoering wordt u per e-mail verstrekt.
 7. De Noorder Smederij is uitsluitend aansprakelijk voor zaak- en / of gevolgschade als gevolg van door de bezoeker veroorzaakte schade, welke direct en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Noorder Smederij en / of haar medewerkers, aan de zijde van de met dien verstande dat alleen deze schade in aanmerking komt voor vergoeding waarmee de Noorder Smederij is verzekerd of, in alle eerlijkheid en eerlijkheid, verzekerd had moeten zijn en voor het daarin gebruikte maximumbedrag. De aansprakelijkheid van de Noorder Smederij is onder meer uitgesloten voor:
  • schade als gevolg van het handelen van derden, waaronder door de Noorder Smederij betrokken (hulp) personen en huurders van (ruimtes op) de locatie en de (hulp) personen die door deze derden zijn betrokken.
  • schade als gevolg van het niet naleven van instructies van de medewerkers van de Noorder Smederij en het niet naleven van de algemeen geldende fatsoensregels;
  • (gevolg) schade als gevolg van voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en eindtijden van de voorstelling waarop de overeenkomst tussen de Noorder Smederij en de bezoeker betrekking heeft;
  • schade op enigerlei wijze veroorzaakt door derden.
 8. Indien en voor zover de Noorder Smederij door overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de bezoeker kan voldoen, heeft de bezoeker geen recht op schadevergoeding.
 9. De Noorder Smederij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van tickets door de bezoeker om welke reden dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking wordt gesteld, loopt de klant dus het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de tickets.
 10. De Noorder Smederij verwerkt de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door de Noorder Smederij. Door het aangaan van een overeenkomst geeft de bezoeker ondubbelzinnige toestemming aan de Noorder Smederij voor de verwerking van de gegevens, zoals ingevuld op het online aanmeldformulier. De klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking voor commerciële en directmarketingdoeleinden. De Noorder Smederij zal deze wijze van verwerking op eerste verzoek van de bezoeker per direct beëindigen.