FLOED

Komt deroan

In bysûndere teäterbelibbing by it Woudagemaal

 
De foarstelling FLOED is de kroan op it 100-jierrich bestean fan it Ir. D.F. Woudagemaal op ‘e Lemmer. Spesjaal foar dit jubileum biedt Wetterskip Fryslân it UNESCO Wrâlderfguod oan as poadium foar dizze Frysktalige teäterproduksje. Underdompele yn teäter en muzyk belibbet de taskôger it ferhaal fan FLOED yn en om it Woudagemaal. Meikoarten kinne jo op dizze webside mear nijs fine oer de foarstellingsdata en kaartferkeap.
 
It ferhaal fan FLOED
It Woudagemaal op ‘e Lemmer fertelt al mear as hûndert jier ferhalen. Mar ien ferhaal is noch altyd net ferteld. It ferhaal fan Mare en Gula, it wetter en it gemaal.
Mare hat mar ien grutte leafde yn har libben, it wetter. Dy leafde feroaret yn in einleaze langstme nei wetter, nei mear wetter. As Mare by it Iselmar leafdesbrieven oan it wetter skriuwt, beslút Gula om it Woudagemaal út har sliep te heljen. It wetter foar it gemaal komt driigjend omheech. It gemaal begjint hieltyd hurder te draaien, mar sil it op ‘e tiid wêze om Mare te rêden?

‘Onze boodschap prachtig verwoord’

Wetterskip Fryslân biedt graach it stoomgemaal oan as poadium foar FLOED, seit dykgraaf Luzette Kroon. ‘Het is een bijzondere theatrale en muzikale beleving, waarin cultuur en water met de mienskip worden verbonden. Dat het leven met water niet vanzelfsprekend is, merken wij dagelijks in ons werk. De veranderingen in het klimaat vragen om meer investeringen, andere oplossingen, maar vooral ook om een andere mentaliteit. We zijn met elkaar verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst veilig kunnen wonen, werken en recreëren in ons land. Deze boodschap heeft Stichting de Noorder Smederij prachtig verwoord in de voorstelling FLOED. Hiermee willen we graag een breed publiek op een andere manier laten genieten van het unieke karakter van ons Werelderfgoed.’
  
Ir. D.F. Woudagemaal
It Woudagemaal, eigendom fan Wetterskip Fryslân, is it grutste noch wurkjende stoomgemaal fan ‘e wrâld. It stoomgemaal waard yn 1998 op ‘e UNESCO Wrâlderfguodlist pleatst. By ekstreem heech wetter soarget it gemaal noch altyd foar drûge fuotten yn Fryslân. Keninginne Wilhelmina iepene it Woudagemaal mear as hûndert jier lyn, op 7 oktober 1920. In unyk gebou op in unike lokaasje en noch altyd funksjonearjend yn in tige aktuele kontekst: de striid tsjin it wetter.
 

Mear ynformaasje