In bysûndere teäterbelibbing by it Woudagemaal

ALLE FOARSTELLINGEN FAN FLOED BINNE UTFERKOCHT
 
It Ir. D.F. Woudagemaal op ‘e Lemmer is fan 22 septimber o/m 7 oktober it poadium foar de Frysktalige teäterproduksje FLOED.
It gemaal fertelt al mear as hûndert jier ferhalen. Mar ien ferhaal is noch altyd net ferteld. It ferhaal fan Mare en Gula, it wetter en it gemaal.

Stichting de Noorder Smederij bringt dit bysûndere ferhaal oer wetter en it gemaal ta libben. Underdompele yn teäter en muzyk belibbet de taskôger it ferhaal fan FLOED yn en om it Woudagemaal.

FLOED is in kuiertocht fan ûngefear 1 kilometer rûnom it Woudagemaal. It is oan te rieden rekken te hâlden mei de kar fan klean en skuon. Fanwege treppen en ûnferhurde paden is de foarstelling dêrmei spitichgenôch net geskikt foar beheinde minsken.
 
 

Nijs