Spyllist

DATUM TIID PLAK LOKAASJE KAARTEN
sneon 8 febrewaris 2020 20:00 Mantgum MFC Wjukken

cultuurcommissie@wjukken.nl

058-2501458

freed 14 febrewaris 2020 20:15 Frentsjer Theater de Koornbeurs theaterdekoornbeurs.nl
sneon 15 febrewaris 2020 20:00 Hurdegaryp It Maskelyn itmaskelyn.nl
Snein 23 febrewaris 2020 15:30 Emmeloord Theater ’t Voorhuys theater-voorhuys.nl
woansdei 26 febrewaris 2020 20:15 Burgum De Pleats cultuurindepleats.nl
Sneon 14 maart 2020 20:15 Harderwijk Catharinakapel Catharinakapel.nl
sneon 28 maart 2020 20:30 Drachten De Lawei lawei.nl
snein 29 maart 2020 15:30 B├╗tenpost The Point maskelynbuitenpost.nl
tongersdei 9 april 2020 20:15 It Hearrenfean Posthuis Theater posthuistheater.nl
freed 17 april 20:00 Ryptsjerk De Einekoer einekoer.sfdt.nl