Spyllist Jimmy Costello

Fotografy: Hieke de Jong Foarmjouwing: Lieke Jansen

Ekstra foarstellingen fan Jimmy Costello yn reprize op:

DATUM TIID PLAK LOKAASJE KAARTEN
wo. 30-11-’16 20:30 Balk Zalencentrum De Treemter Nutgaasterlan-sleat.nl
fr. 9-12-’16 20:00 Leeuwarden Blokhuispoort – Podium Asteriks Podiumasteriks.nl

 

Jimmy Costello waard spile yn: Wergea, Ljouwert, Burgum, Winsum, Ryptsjerk, Boalsert, Heech, Hijum, Jirnsum, Garyp, Deinum, Stiens, Frentsjer, It Hearrenfean, Brantgum, Tytsjerk, Ysbrechtum, Drachten, De Gordyk, Broeksterwâld en Rottefalle.