Skippersbitter (2015)

In foarstelling oer Skûtsjesilen en binnenfeart, oer eartiids en no, oer tradysje en kultuer.

posterbeeld_Skippersbitter

Skippersbitter spile fan 25 april 2015 o/m 18 oktober 2015 oan board fan Theaterskip ‘De Bald’r’ en is mei mooglik makke troch stipe fan de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.

De foarstelling Skippersbitter fertelt it ferhaal fan Hylke en Sjoerd. Twa mannen út in skipperslaach dy elkoar moetsje by in wedstriid fan it Skûtsjesilen op’e Lemmer. Twa generaasjes dy’t elk mei harren eigen fisy op it silen en de skipfeart yn it libben stean. Mei ferhalen en bylden fan sawol it ferline as fan no groeie de beide mannen hieltiid mear nei elkoar ta. Mar dy moeting tusken Hylke en Sjoerd is miskien wol net sa tafallich as dat it liket.

TEKST – Bert Sinnema en Theo Smedes | REZJY – Theo Smedes | SPUL – Bert Sinnema en Harmen Brouwer | STIM – Aleida Fennema | LOKAASJE – Hylkje Bruinsma | TECHNYK – Daam Bruinsma | KLAAIING – Wietske Sinnema, Ypie Kerkstra | DEKOR – Maarten Scholtanus, Sieb Kerkstra, Feike Schuurmans | FOTOGRAFY – Fonger de VlasMartin de Jong.


CULTUUR: WERGEA: SKIPPERSBITTER: De voorstelling over het Skûtsjesilen en de binnenvaart, over vroeger en nu, over traditie en cultuur wordt gespeeld aan boord van Theaterschip de Bald’r door Bert Sinnema en Harmen Brouwer, regie Theo Smedes, ©foto Martin de Jong

CULTUUR: WERGEA: SKIPPERSBITTER: De voorstelling over het Skûtsjesilen en de binnenvaart, over vroeger en nu, over traditie en cultuur wordt gespeeld aan boord van Theaterschip de Bald’r door Bert Sinnema en Harmen Brouwer, regie Theo Smedes, ©foto Martin de Jong

CULTUUR: WERGEA: SKIPPERSBITTER: De voorstelling over het Skûtsjesilen en de binnenvaart, over vroeger en nu, over traditie en cultuur wordt gespeeld aan boord van Theaterschip de Bald’r door Bert Sinnema en Harmen Brouwer, regie Theo Smedes, ©foto Martin de Jong

CULTUUR: WERGEA: SKIPPERSBITTER: De voorstelling over het Skûtsjesilen en de binnenvaart, over vroeger en nu, over traditie en cultuur wordt gespeeld aan boord van Theaterschip de Bald’r door Bert Sinnema en Harmen Brouwer, regie Theo Smedes, ©foto Martin de Jong


– Harmen Brouwer yn it Skûtsjesjoernaal fan 22 july. – Omrop Fryslân.

– Resinsjes Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant – 27 april 2015

11111126_850245648382459_3099966522499847225_n 10432492_850245595049131_33987446571944505_n 11109108_850245625049128_2402377818316438506_n

– Friesch Dagblad 21 april 2015

FRD-20150421-01012010

– Leeuwarder Courant 20 april 20

LC-20150420-ZU01024005

– Harmen Brouwer fertelt oer Skippersbitter yn it programa Bynt fan Omrop Fryslân.

– Skippersbitter yn de Vaarkrant, in spesjale online edysje fan De Telegraaf.


skippersbitter telegraaf