Reaksje fan de skriuwer

We ha in leuke reaksje út Nij Seelân krigen fan Tim Balme..!!
Hy hat Jimmy Costello skreaun en fan 1997-2000 rûnom yn Nij-Seelân spile:

“Hi! Kia ora from New Zealand.Congratulations to Theo and all involved. This looks like a very passionate and fun production. I am delighted to see the spirit conveyed so well. Like meeting up with an old friend. Enjoy!”