Kaartferkeap

Troch it ynfoljen fan ûndersteand formulier kinne jo kaarten bestelle foar Tusken Twa Tuorren, de lêste foarstelling fan de rige Under de Toer. Jo kinne per kear mar foar ien jûn kaarten bestelle. As jo kaarten ha wolle foar meardere jûnen, dan moatte jo meardere kearen bestelle.

As jo fia de giele knop de bestelling dien ha, dan krije jo fuort in mail fan ús mei de fierdere gong fan saken oangeande it beteljen. As de betelling binnen is, dan krije jo fan ús in befêstigingsmail. Tink derom, de bestelling is pas definityf nei it ûntfangen fan de befêstigingsmail fan de betelling!

It kin wêze dat de mail fan ús yn de spambox komt!

Door het invullen van onderstaand formulier bestelt u kaarten voor Tusken Twa Tuorren, de laatste voorstelling in de serie Under de Toer. U kunt per keer maar voor één avond kaarten bestellen. Als u voor meerdere avonden kaarten wilt, dan moet u meerdere keren een bestelling plaatsen.

Als u via de gele knop de bestelling hebt doorgegeven, dan krijgt u meteen een mail van ons met daarin vermeld de gang van zaken betreffende de betaling. Als uw betaling bij ons binnen is, dan ontvangt u van ons een bevestigingsmail. De bestelling is pas definitief na het ontvangen van de bevestigingsmail van de betaling.

Onze mail kan in uw spambox terechtkomen!

De foarstelling begjint om 20:00 oere. Ynrin fanôf 19:30 oere by de St. Martinustsjerke yn Wergea.

Tusken Twa Tuorren wurdt spile op:
11 novimber
14 novimber
16 novimber – útferkocht!
17 novimber – útferkocht!
23 novimber
24 novimber

Priis: 17,50 per kaart (ynklusyf ien drankje).