Kaarten

Kaarten foar de reguliere foarstellingen fan Skippersbitter kinne mei ûndersteand formulier reservearre wurde op datum. Jo krije dan sa gau as mooglik persoanlik berjocht oer de fierdere gong fan saken.
De kaarten kostje € 15,- it stik. In oantal foarstellingen binne ynkocht en hawwe dêrtroch harren eigen kaartferkeap.


Jo namme

Jo wenplak

Jo email

Datum en Lokaasje

Oantal kaarten

 nee, ik wol net op de hichte hâlden wurde fan it lêste nijs oer de Noorder Smederij.