Jimmy Costello (2016)

 In teatermonolooch fan Theo Smedes.

Yn 2016 gie Theo Smedes solo yn de foarstelling Jimmy Costello, in ferhaal dat him ôfspilet yn Nij-Seelân yn de jierren ’50. Jimmy is in autodief dy’t syn karriêre ûnskuldich begjint mei it stellen fan molkejild, mar troch syn lettere dieden meardere kearen yn ‘e finzenis belannet én ûntsnapt. Hy wit dêrmei dagen oant wiken út de hannen fan de plysje te bliuwen en kriget dêrtroch de sympaty fan it folk, mar just troch syn heldestatus stiet him úteinlik in swiere straf te wachtsjen.

Jimmy Costello is in Frysktalige teatermonolooch dy’t oarspronklik skreaun is troch de Nij-Seelânse skriuwer Tim Balme en basearre is op wierbarde feiten. Yn dizze foarstelling nimt de betsjutting fan frijheid en it ûntflechtsjen fan ferantwurdlikens in sintraal plak yn. Hoe fier kin immen gean yn it nimmen fan frijheden en hoe reagearret it kollektyf hjirop?

TEKST – Tim Balme | OERSETTING – Theo Smedes | SPUL – Theo Smedes | REZJYADVYS – Jos Thie | LJOCHTUNTWERP – Koos de Vries | LUDADVYS – Remko Smids | TECHNYK – Daam Bruinsma | FOTOGRAFY – Hieke de Jong | FOARMJOUWING POSTERBYLD – Lieke Jansen | ADVYS KAP/GRIME – Arjen v/d Grijn | TOURPLANNING – David Lelieveld

Jimmy Costello doorloop-80 Jimmy Costello doorloop-48 DSC_0009 Jimmy Costello doorloop-9

Resinsje Leeuwarder Courant – 15 febr. 2016
IMG_7903

Resinsje Friesch Dagblad – 15 febr. 2016
frd-20160215-015.pdf
Friesch Dagblad – 11 febr. 2016
12670467_643169989155205_1133583388292629488_n
12733980_643169372488600_373209204168913364_n

Huis aan huis – 10 febr. 2016
IMG_7871

Leeuwarder Courant – 29 jan. 2016

LC-20160129-ZU07008002

Wykblêd Actief – 27 jan. 2016

Actief media

Trailer Jimmy Costello