Artikel Havensbank juny 2018

Tusken Twa Tuorren

Tusken Twa Tuorren, de lêste yn ‘e rige fan 32 foarstellings Under de Toer, yn novimber yn Wergea. Noch in skoft fuort, mar der wurdt no al fan alles út ‘e wei setten. Hoe is op dit stuit de stân fan saken? Wurdt der wier al fan alles út ‘e wei setten?

Om dat oan ‘e weet te kommen op in moaie simmerske sneontemoarn, begjin july, mar efkes by Theo delfytse, yn ‘e nijbou fan Wergea. Fan hearren en sizzen (LC) fernimme wy dat dêr wat problemen binne. Konteners dy’t yn ’t paad steane en grutte bulten sân. Dus mar op ‘e tiid fuort en in skepke yn ‘e fytstas, foar de wissichheid. Mar it falt ta, gjin sân en gjin konteners; komt nei alle gedachten foaral omdat Theo fuort foaroan yn ‘e nijbou wennet. In moaie twa ûnder ien kap, mei útsicht op Grut Palma. Wy hearre fan Theo de stân fan saken.

Tusken Twa Tuorren, Under de Toer, hoe binne jim op it idee kommen? Hoe past it binnen Kulturele Haadstêd?
‘Doe’t bekind waard dat it projekt Under de Toer ien fan de haadprojekten fan LF2018 waard kamen Froukje van Houten en ik op it idee om Wergea hjirfoar ek op te jaan. Want as der ien doarp is dêr’t op kultureel flak in soad dien wurdt, dan is it wol Wergea. Sa binne Froukje en ik oan de slach gien om in plan te betinken. Dat plan moast oan 5 kriteria foldwaan; in keunstner, de mienskip, Europa, in tsjerke en in ferhaal. We ha mei ferskate minsken sprutsen om te hearren hokfoar ferhalen der eins yn Wergea binne yn relaasje mei de tsjerken. Uteinlik hiene we in idee en dat plan ha we yntsjinne. Der wiene mear as 80 oanmeldingen, mar der wie mar plak foar 32 projekten. It wie dan ek in fantastysk om te hearren dat Wergea selektearre wie en ien fan de 32 projekten waard fan Under de Toer.’

Wer giet is stik eins oer, Theo?
‘Yn ús syktocht nei mooglike ferhalen kamen we eins by alle gesprekken hieltyd by ien punt werom: de jeugdsoos. Bynammen wat de jeugdsoos foar betsjutting hat foar de minsken en it doarp. Doe binne we op it idee kaam om it ferhaal fan de jeugsoos te fertellen. Yn Tusken Twa Tuorren fertelle we it ferhaal fan de jeugdsoos dy’t, troch de fusy fan de Roomsk-katolike parochys, op it punt stiet te ferdwinen. En wat sil dat foar konsekwinsjes ha foar de minsken en foar de mienskip.’

Wat is de reade tried fan it projekt?
‘Sûnder in soad te ferklappen; we nimme de minsken mei yn de hjoeddeiske problematyk fan in soad doarpen. Hoe hâldt men in doarp leefber. It ferieningslibben en ferskate bestjoeren ha it dreech om nije leden te finen. Yn Tusken Twa Tuorren liket it der op dat de jeugdsoos ferdwine sil op it plak dêr’t it no is. De jeugdsoos wurdt wolris sjoen as in soarte fan kweekfiver foar kreatyf en organisatoarysk talint. Wat soe der mei in doarp as Wergea barre as dat der dan net mear is. Hoe sjocht Wergea der yn 2040 út? En, sa’t de titel Tusken Twa Tuorren al seit; it publyk wurdt meinaam op in muzikale en teätrale reis fan de iene toer nei d’oare.’

Wa dogge der allegearre mei?
‘Ien fan de kritearia fan Under de Toer is de mienskip. En dat nimt yn Tusken Twa Tuorren grutte foarmen oan. Miskien dat der foar it earst yn Wergea op sa’n grutte skaal mei sa’n soad ferskillende ferienings gearwurke wurdt. Oan dit projekt wurkje mei: Halbertsma toaniel, Jongerein toaniel, Sint Martinus tsjerke, de Frissel, De Bidler, Jeugdsoos SZDRNZLL, Fanfare de Kriich, Bigband Two Towers Collective, Popkoar Wergea, RK-koar St. Cecillia, Koar Ynspiraazje, Boppeseal Movies, Buertferiening Tsjerkebuert, Merkekommisje, KKW, Iepenloftspul Wergea en OBS de Twamêster!’

En hoe fier bin jim mei de tarieding?
‘Op dit momint fan skriuwen binne we al fier mei de tariedingen. It skript is klear en de earste lêsrippetysje en de earste produksjegearkomste ha plakfûn en hast alle ferienings en klups witte wat der fan harren frege wurdt. Nei de Simmer wurde alle aktiviteiten wer oppakt en sille we stadichoan ta wurkje nei de premjêre op 11 novimber, de dei fan Sint Martinus.’

En ta beslút, Theo, wat kinne we de kommende tiid ferwachtsje?
‘Meikoarten set de foarferkeap útein. It docht bliken dat de foarstellingen fan Under de Toer drok besocht wurde. Om de ynwenners fan Wergea de earste mooglikheid te jaan is der in foarferkeap op 16 july. Ik soe sizze wolle, meitsje hjir gebrûk fan, want it soe wol hiel spitich wêze as jo dizze bysûndere tocht misse soene!’

Op sa’n simmerske sneontemoarn yn july is it hast noch net foar te stellen hoe’t it der út komt te sjen op in winterske novimberdei, mar Wergea en al syn kreative ferienings en ynwenners kennende kin it hast net oars as it wurdt in grut spektakel. Faaks is it goed om no earst de lêste sinnen fan Theo syn lêste antwurd nochris te lêzen.

Ut namme fan de PR-groep, Arjen Agema

Artikel Havensbank maaie 2018

Tusken Twa Tuorren

Sa njonkelytsen is it projekt Under de Toer, ûnderdiel fan Ljouwert/Fryslân, kulturele haadstêd fan Europa 2018, rûnom yn Fryslân bekend. Twaentritich doarpen mei krektsafolle foarstellings fan jannewaris oant ein novimber dit jier. En Wergea komt as lêste oan bod mei it multykulturele stik Tusken Twa Tuorren.

Fear of missing out
Hjoed-de-dei hawwe in protte minsken lêst fan it gefoel dat se belangrike saken misse, benammen op it mêd fan digitale media. Yn geef Frysk neamme wy dat fear of missing out (FOMO). Mar de lêste moannen heart men hieltyd mear minsken dy’t dat gefoel ek ha nei oanlieding fan foarstellings dy’t mei de Kulturele haadstêd te meitsjen ha en dan foaral mei foarstellings út it projekt Under de Toer. Nim bygelyks Marijke Muoi yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert of Anna Maria van Schurman yn Wiuwert. Doe’t der gjin kaarten mear te krijen wienen, doe hearde men de minsken fan: ‘Och, wat hie ik dêr graach hinne wollen! Mar it koe net mear, útferkocht!’

Utferkocht!
Ek de kaartferkeap by de oare Under de Toer projekten rint as ‘t spoar. We rekkenje der dan ek op dat it yn Wergea net oars wêze sil. In relatyf lytse foarstelling mei in relatyf lege tagongspriis, mei in soad belangstelling yn it foar én mei in protte meiwurkers (dy’t famylje, freonen, bekenden en sa mear mei ha wolle nei de foarstelling), koartsein de kâns is grut dat it yn Wergea (ek) samar útferkocht is!

Kaartferkeap foar Wergea e.o.
Om no dat ferfelende, yrritante FOMO-gefoel foar te kommen, is it saak om derby te wêzen op it goeie momint: de foarferkeap fan kaarten yn Wergea foar de bewenners fan Wergea en omkriten. Dy kaartferkeap is flak foar de grutte fakânsje, twadde helte july. De krekte datum, it krekte tiidstip en plak komt yn de foljende Havensbank (dy’t 13 july útkomt) te stean. En om dy tiid hinne ek op de site fan Tusken Twa Tuorren (www.denoordersmederij.nl) en op de Wergeaster site (www.wergea.com). As jo dat healwei july yn ‘e gaten hâlde, dan ha jo wis kâns fan plak.

De data fan útfiering (tink derom, dy binne oars as yn de foarige Havensbank!):
Snein 11 novimber premjêre
Woansdei 14 novimber foarstelling 2
Freed 16 novimber foarstelling 3
Sneon 17 novimber foarstelling 4
Freed 23 novimber foarstelling 5
Sneon 24 novimber foarstelling 6

Arjen Agema
PR-kommisje Tusken Twa Tuorren

Nije produksje

De nije produksje fan de Noorder Smederij hjit fan Tusken Twa Tuorren en makket diel út fan de Ûnder de Toer rige yn’t ramt van LF2018 en fertelt it ferhaal fan in doarp en in mienskip yn feroaring.

 

Tusken De Bidler en de St. Martinus Tsjerke leit in wichtich stik skiednis fan it doarp Wergea. Twa tsjerken en noch ien lytse yn’t midden (de Menniste tsjerke út 1956), wêrfan De Bidler wilens ferwurde is ta in Teatertsjerke. Ek de Menniste tsjerke hat sûnt 2010 in oecumenische funksje krigen. En sa giet it fansels yn in soad Fryske doarpen. Leauwe en tsjerke kriget in nij en oar plak. Ek de mienskip feroaret en ‘mei-inoar’ hat hjoed in oare betsjutting as fyftich jier lyn. It ledental fan tsjerken rint werom en ek guon ferieningen ha it dreech om (bestjoers) leden te finen en te hâlden.

 

Tusken Twa Tuorren giet oer in nij lykwicht tusken it ferline, mei alle stadige wissichheid fan doe en de takomst fan in doarp mei alles wat nij, fluch en oars is. Jong en âld, bekend en ûnbekend en fan binnen en fan bûten it doarp gean hân yn hân op syk nei dat nije lykwicht.

 

Reade tried en begjin fan de foarstellingsrige is de jeugdsoos SZDRNZLL. Sûnt 1969 sit de jeugdsoos yn it âlde parochiehûs ûnder de St. Martinus Tsjerke. En sûnt die tiid spilet de jeugdsoos yn Wergea in wichtige rol yn de mienskip. Tal fan ferieningen en inisjativen binne ûntstean yn en troch de jeugdsoos: ûnder oare de Kulturele Kommisje, it Wergeaster Iepenloftspul en ferskate bandsjes. Mar no, en der begjint de foarstelling mei, is der grutte soarch. Benammen fan menear pastoar; syn ledental rint werom én hy hat ferlet fan jild. De jeugdsoos hat noch nea hier betelle (útsein in symbolisch bedrach) en it is ek altyd wol wat mei die oerlêst yn de buorren. It leafst wol hy de jeugdsoos ticht ha en dan brekt der opskuor út yn Wergea… Foar –en tsjinstânder komme yn aksje, want hoe moat it fierder mei de tsjerke (moat der net in ‘welness centrum’ yn?) en de jeugdsoos? Jong en âld, tradysje en modern, fan binnen en bûten it doarp komt inoar tsjin yn dizze foarstelling en gean mei inoar op syk.

 

Tusken Twa Tuorren is in folslein eigen, oarspronklik Fryske produksje en wurdt spile op:

11 novimber (premjêre)
14 novimber
16 novimber
17 novimber
23 novimber
24 novimber